VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě https://www.decoform.cz. Podmínky blíže definují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu, kterým je společnost Decoform s.r.o., IČ:24206792, DIČ: CZ24206792, se sídlem Preslova 1266/11, 150 00  Praha 5 - Smíchov, právnická osoba podnikající podle živnostenského zákona, evidovaná obecním živnostenským úřadem Beroun, pod  ev.č.  (dále jen "prodávající"), a zákazníka (dále jen "kupující").

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

2. Základní údaje

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodejce, který přímo nebo prostřednictvím jiných dodavatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Prodávající je plátcem DPH.

Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kontaktní údaje:
Mobilní telefon: 608 800 210 (211), Email: info@decoform.cz

Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 6 hodin, nejdéle však do 2 pracovních dnů.

3. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

Seznam produktů na stránkách https://www.decoform.cz/ je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech zobrazených položek. V případě, že zboží nebude dostupné ve lhůtě uvedené na stránce v detailu produktu, bude kupující kontaktován telefonicky pro upřesnění dodací lhůty. 

Pro učinění objednávky je třeba udělat následující: Kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno a telefonický kontakt. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit. 

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem odeslání závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami.

Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí. 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. 
Veškeré ceny uvedené na webových stránkách www.decoform.cz jsou vč. DPH. Ceník dopravy a dalších poplatků naleznete na stránce Poštovné a doprava. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a kupující, který objednávku odešle, tímto s celkovou cenou souhlasí.

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zároveň potvrzuje svou způsobilost k právním úkonům. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu.  Pokud neodejde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Objednávat zboží lze rovněž osobně, telefonicky nebo e-mailem. Zboží vyráběné na zakázku vyžaduje písemné potvrzení obou stran. V tomto případě je třeba poskytnout zálohu ve výši 50% prodejní ceny. Cena zboží je splatná při dodávce/vyzvednutí zboží, ledaže by byla smluvena odlišná úprava.

4. Objednávka služeb

Každá objednávka služeb  je individuálně zpracována a do 1 pracovního dne  zasláno e-mailem potvrzení o přijetí objednávky s konečnou cenou zákazníkovi, případně je zákazník informován telefonicky o možných úpravách (např. v případě neobvyklých písmen či znaků apod.)  V případě, že není možné vyhovět požadavkům zákazníka, je prodávající oprávněn takovou objednávku upravit dle možností, nebo ji stornovat. V takovém případě bude zákazník VŽDY informován o změně e-mailem nebo telefonicky.


5. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího
Objednávku lze stornovat telefonicky, výjimečně e-mailem, a to do 24 hodin od potvrzení objednávky, a pouze pokud je objednávka přijata a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s objednáním zboží u dodavatele a s expedicí. U zboží vyráběného na zakázku na veškeré náklady spojené s objednávkou.


Storno objednávky ze strany prodávajícího
Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena.

Provozovatel internetového obchodu má právo odmítnout objednávku  zákazníka, který neuvedl správné telefonní číslo nebo je nedostupný, uvedená adresa není úplná nebo neexistuje.  Rovněž v případě nesolventního zákazníka je internetový obchod oprávněn zamítnout jeho objednávku.

O zrušení objednávky bude zákazník informován e-mailem  nebo telefonicky.  Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

6. Dodání zboží

Dodací lhůta

Zboží uvedené jako skladem je standardně expedováno do 48 hodin v pracovních dnech. Ostatní nabízené zboží je v převážné většině expedováno do 7 - 10 týdnů. U méně běžného zboží však tato lhůta nemůže být zaručena, neboť závisí na dalších distributorech a dovozcích

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího odesláno v co nejkratší době prodejcem, Českou poštou, PPL zásilkovou službou nebo jiným. Kupující je jinak o případném prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil ve své objednávce.

Námi nezaviněné poruchy v našem obchodním provozu nebo u našich dodavatelů, zejména výpadky v práci, jakož i případy vyšší moci, které spočívají v nedpředvídatelné a nezaviněné události, prodlužují dodací lhůtu.

Způsob dopravy
Dopravu objednávky na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší podle zvoleného způsobu platby nebo dopravy a objemu zboží. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám. Přehled dopravců a aktuální ceník je uveden na stránkách Poštovné a doprava

Způsob platby
Kupující má několik možností, jak uhradit kupní cenu za zboží. Zboží je možné uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Variabilní symbol je číslo objednávky.  Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad, pokud je součástí výrobku - návod k použití.

Převzetí zboží
Při přebírání zboží od dopravce našim zákazníkům doporučujeme zkontrolovat, zda není zásilka poškozena. V případě mechanického poškození obalu výrobku nebo výrobku samotného je kupující, který není spotřebitelem, povinen sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Kupující má také právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním dodacího listu přepravci kupující nikoli spotřebitel souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.
Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucím z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanického poškození zboží).

Pokud kupující spotřebitel zjistí vadu vzniklou v důsledku přepravy, musí ji reklamovat následujícím způsobem:

1)       Doručení Českou poštou: do 24 hodin od převzetí zásilky je nutné celou zásilku včetně vystýlky a obalu s přepravními etiketami donést na doručující poštu a s vedoucím pracovníkem pošty sepsat  žádost o náhradu škody. Pošta proplatí vzniklou škodu obvykle do 10 pracovních dnů.

2)       Doručení PPL:  zásilku je nutné ponechat v původním obalu včetně vystýlky a přepravní etikety + výstražných štítků (např. KŘEHKÉ). Do 36 hodin od převzetí zásilky kontaktovat prodejce, který podá reklamaci u PPL. Poté bude zákazník kontaktován likvidátorem PPL, který škodu zhodnotí na místě, případně může požádat zákazníka o zaslání fotodokumentace škody.  Škoda bude uhrazena do 2 týdnů od sepsání protokolu o vzniklé škodě.

3)       Doručení ostatními přepravci:  do 48 hodin od převzetí zásilky oznámit vzniklou škodu přímo prodejci na kontaktní telefonní číslo nebo e-mailem. Každá reklamace bude řešena individuálně dle dohody prodávající s kupujícím.

V případě, že kupující zákazník  uvedený postup nedodrží, není možné jiným způsobem uplatnit reklamaci na poškození zboží, které vzniklo při přepravě.

Prodlení odběru
Pokud kupující po uplynutí dodatečné lhůty, jež mu byla stanovena, odmítá odebrat zboží, je nečinný nebo výslovně prohlašuje, že nechce odebrat, může prodejce odstoupit od smlouvy nebo požadovat náhradu škody v důsledku neplnění. Pokud prodlení v odběru trvá déle než 1 měsíc, musí kupující zaplatit vzniklé náklady na skladování. Jako náhradu škody v důsledku neplnění při prodlení v odběru můžeme požadovat 50% objednací ceny beze slev, pokud kupující neprokáže, že nevznikly vůbec žádné šody nebo nevznikly škody ve výši tohoto paušálu.

7. Reklamace

Kupující má podle naší volby nejdříve zásadně pouze nárok na dvojí opravu nebo náhradní dodávku. Pokud by byla oprava např. náhradní dodávka vadná, nebo by nemohly být poskytnuty v přiměřené lhůtě, může kupující požadovat zrušení smlouvy nebo snížení ceny. Záruční nároky se promlčují 2 roky po předání. Záruční nároky v důsledku zjevných vad zanikají, pokud nám nejsou písemně vytknuty během 7 dnů od předání.

Postup reklamace
Pokud chce kupující reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě, doporučujeme oznámit tuto skutečnost neprodleně e-mailem či telefonicky. Do dvou pracovních dnů bude kupujícímu zaslán formulář „Reklamační protokol“, který Vám reklamaci usnadní a urychlí její vyřízení. Reklamovat zboží můžete samozřejmě i jiným způsobem. Vyplněný formulář obsahuje: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady, popř. popis toho, jak závada vznikla nebo se projevuje. Pokud reklamujete zboží jiným způsobem, je vhodné tyto skutečnosti rovněž uvést. Převzaté zboží bude testováno pouze na uvedenou závadu. Zaslání tohoto dokumentu výrazně usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, u nichž není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli.


Zboží je vhodné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace
V závislosti na druhu vady a na povaze výrobku má kupující v souladu s právními předpisy platnými v České republice v případě oprávněné reklamace:

-jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,

-jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy,

-jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,

-jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí uvedené lhůty, má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Náhrada škody

Prodejce nahrazuje vzniklé škody pouze do výše hodnoty dodaného zboží, pokud škoda nebyla zaviněna hrubou nedbalostí nebo úmyslně ze strany kupujícího. Prodávající nenese odpovědnost za neodborné čištění povrchových materiálů.

V případě, že se v záruční dvouleté době vyskytla vada, je nutné rozlišit mezi podstatným a nepodstatným porušením kupní smlouvy. V prvním případě si kupující může vybrat, zda chce zboží vyměnit, opravit, úplně odstoupit od smlouvy, nebo slevu. U nepodstatného porušení kupující ||může žádat odstranění vady či slevu. Odstoupit může pouze tehdy, pokud prodejce odmítne závadu odstranit nebo to nestihne včas.

8. Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává až do úplného splnění všech závazků z tohoto smluvního vztahu majetkem prodávajícího. Kupující musí se zbožím nacházejícím se pod výhradou vlastnictví zacházet pečlivě. Každá změna stanoviště a závady třetích osob nám musí být neprodleně písemně oznámeny.

9. Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodů a jakékoliv sankce. Zboží je kupující povinen řádně zabalit a zaslat na adresu dodavatele.

Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli (prodávajícímu) doručeno do skončení lhůty pro odstoupení. Při využití tohoto práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen k řádnému vrácení kompletního zboží (plnění), tj. v původním stavu a obalu, schopné dalšího prodeje, neporušené, se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány.  Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen do 14 dnů vrátit spotřebiteli částku zaplacenou za zboží a za dopravu zboží ke spotřebiteli. Nemusí tak však učinit, pokud nemá zpět své zboží nebo alespoň doklad o jeho odeslání.  Částku za zboží lze snížit o hodnotu, kterou zboží ztratilo běžným používáním. Prodávající bude o tomto postupu zákazníka informovat.

Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

Právo prodávajícího na odstoupení
Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit  v případě nedostupnosti zboží, dále v případě výrazné změny jeho ceny nebo existujících případů vyšší moci, pokud tyto okolnosti nastaly až po uzavření smlouvy a prodávající se marně snažil o obstarání stejného zboží.

Prodávající je oprávněn odstoupit, pokud kupující učinil nesprávné údaje o skutečnostech podmiňujících jeho platební schopnosti nebo zastaví své platby, nebo pokud bylo zahájeno konkursní řízení týkající se jeho majetku, ledaže by kupující okamžitě zaplatil předem.

Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Kupující může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, a to elektronicky na emailovou adresu info@decoform.cz, písemně či jiným způsobem  nejpozději 14. den od převzetí zboží. Při odstoupení doporučujeme vyplnit formulář „Odstoupení od smlouvy“, uvést číslo objednávky, datum nákupu a přiložit kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, z nichž není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.


V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen nahradit prokazatelné náklady související s uvedením zboží do původního stavu a skutečně vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tak, že kupní cena, která je prodávajícímu v případě odstoupení od smlouvy vrácena, je o tyto nálady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. Pokud zboží nelze uvést do prodejního stavu, bude odesláno zpět kupujícímu.

Pokud kupující splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, prodávající mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající vrací finanční prostředky na účet kupujícího anebo jiným požadovaným způsobem po vystavení a potvrzení dobropisu. 

Právo odstoupit od smlouvy nelze v souladu s § 53 odst. 8 obč. z. uplatnit v těchto případech uzavřených smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů.

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

V případě odstoupení zaviněného kupujícím a vrácení dodaného zboží, musí být uhrazeny výdaje učiněné v důsledku smlouvy, jako náklady na dopravu a montáž, a to ve vzniklé výši. 

10. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Uzavřením kupní smlouvy poskytuje kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů. Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat. Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujícího osobní údaje kupujícího, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení., až do doby odvolání tohoto souhlasu zákazníkem.

Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@decoform.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.

Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Pokud je některé ustanovení těchto podmínek neúčinné, bude nahrazeno takovým ustanovením, které stojí nejblíže hospodářskému účelu neúčinného ustanovení. Obecně obchodní podmínky kupujícího se výslovně neakceptují.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost  1. 10. 2010 (poslední aktualizace 1. 11. 2011)  Změny vyhrazeny.